Proč dochází k poruchám kluzných ložisek klikového hřídele

Pominu-li eventualitu, že v motoru není předepsané množství správného oleje nebo, že se učíme jezdit po zadním kole bez upraveného sacího koše, existuje ještě řada dalších příčin, které dříve či později vedou k poškození ložisek, především ojničních.

Nesdělím jistě nic nového, pokud uvedu, že vysoké otáčky žádnému motoru příliš nesvědčí, protože od určitých otáček už setrvačné síly značně převyšují síly od tlaku plynů na píst. Proto je třeba respektovat předpis výrobce motoru stran maximálních otáček a nevyřazovat jejich omezovače. Nejde vždy jen o ložiska. Překročení maximálních otáček motoru může mít za následek i destrukci rozvodového mechanizmu, neboť setrvačné síly rostou velmi rychle s druhou mocninou otáček.

Dalším problémem je životnost samotných ložisek. Pokud si nejsme jistí, že máme spolehlivé informace o počtu najetých kilometrů našeho motoru, stojí za to motor rozebrat, zkontrolovat rozměry a geometrický tvar ložiskových čepů, zkontrolovat správnost ložiskové vůle i stav ložisek. Pokud neznáme přesný údaj ložiskové vůle, můžeme ji určit jako 1/1000 průměru čepu a neuděláme chybu. Je samozřejmostí, že bez přesných měřidel nic měřit nemůžeme a práci musíme svěřit někomu, kdo je na tuto práci vybaven. Příliš nespoléhejte na servisy, málokdy jsou přesnými měřidly vybaveny. Umějí vyměnit díly, při přesném měření však často chybují.

Jelikož nejčastěji se poškodí ojniční ložiska, vysvětlím na nich nejčastější příčiny poruch.
Mimořádnou důležitost má správný geometrický tvar ložiskového otvoru v ojnici. Ten určuje správný tvar ložiska. Je-li ovor oválný nebo kuželový, stejný tvar převezme ložisko. Není-li otvor dokonale hladký, (někdy se v něm protočilo ložisko), pak neleží hřbet ložiska celou plochou a nelze předpokládat, že ložisko bude správně fungovat. Výbrus otvoru dává ložisku nejen tvar, ale také odvádí teplo. Pokud ložisko nemá správný dotyk, nemůže teplo odvádět. Dále je důležité, aby ložisko bylo do ojnice montováno s přesahem. Pokud je otvor ojnice standardní a ložisko dodané výrobcem, nemusíme se o přesah starat. Pokud je však ojnice opravovaná nebo ložisko je nestandardní, je přesah nutno dodržet. V opačném případě opět dojde k poruše. Co platí pro otvor v ojnici, platí i pro ložiskový čep. Ten musí být rovněž válcový, hladce obroušený (drsnost Ra 0,2 mm) a tvrdý. Tvrdost se u kalených a nitridovaných čepů pohybuje od 35 do 60 HRc. S měkkými klikovkami se setkáváme stále méně.

Slyšel jsem mnohokrát názor, že materiál ložiskové pánve (šálku) není zvlášť důležitý, neboť ložisková dvojice (např. čep a ojnice) se při běhu motoru společně nedotýkají a kloužou na olejovém filmu. Byli bychom jistě rádi, kdyby tomu tak skutečně bylo. Leč není tomu tak. Motor natáčíme, zastavujeme, mění se otáčky i zatížení. Tyto přechodové stavy ložisko přece jen potřebují a nároky na ně stále rostou. Zatímco dříve stačila ložiska jednovrstvá, dnes existují i pětivrstvá. Jen pro ilustraci uvádím, že významný světový výrobce kluzných ložisek, fa. Glyco, používá pro uložení klikových hřídelů a ojnic asi 40 různých materiálů.

Zmíním se ještě o jednom důležitém faktoru, kterým je tloušťka ložisek. U motorek jsme zvyklí na pánve s tloušťkou kolem 1,5 mm, ale už se objevují i ložiska pod 1,4 mm.Čím je pánev tenší, tím lépe sedí v ojnici a životnost je vyšší. Tuto skutečnost uvádím zejména v souvislosti s opravami klikovek, neboť tam se setkávám i s ložisky o tloušťce kolem 2 mm. Takové ložisko nemá velkou naději na přežití, a to ani v případě, že ostatní požadavky na dílenské zpracování jsou bez vady.

Mnoho zbytečných úvah se vede na téma ložiskové vůle. Nahlédneme-li do jakéhokoliv motocyklového manuálu, pak zjistíme, že ložiskové pánve jsou tříděny po třech, popř. po čtyřech tisícinách milimetru. Protože každé ložisko je tvořeno dvěma pánvemi, nepředpokládá výrobce motoru přesnější odlišování vkládací vůle než po šesti až osmi tisícinách milimetru. Uvážíme-li dále, že ani čep, ani otvor nejsou vyrobeny bez tolerance kruhovitosti, nezbývá než kapitulovat před tisícinami milimetru a začít uvažovat v reálných mírách. Proto jsem už na začátku článku uvedl vkládací vůli, o kterou bychom měli usilovat. Není sporu o tom, že tolerance ložisek jsou při tomto úsilí významným pomocníkem. Nerespektování správné ložiskové vůle je častou příčinou poruch ložisek.

Za zmínku ještě stojí „vylepšování olejů“ nejrůznějšími přísadami. Všechny je vyhoďte a do motoru nalévejte to, co výrobce doporučuje. Moje argumentace je jednoduchá a bezesporu platná. Významní výrobci olejů zaměstnávají vědce ze všech oborů, které mají s mazadly něco společného. Mají své chemiky, fyziky a tribology. Znají všechny zázračné výrobky, které se na trhu objeví. Pokud by za něco stály, hned by je zakoupili a začali používat ve svých výrobcích. O ničem takovém však zatím nevím. Zato znám řadu případů, kdy po aplikaci zaručeného preparátu došlo k poruše motoru.